پذیرش

بیمار به بخش مراجعه می کند (بیماران جراحی به بخش جراحی، بیماران تحت نظر به بخش جراحی، بیماران تحت نظر به بخش های داخلی، اطفال، CCU و بیماران زنان زایمان به بخش زایمان) و دستور بستری خود را به مسئولیت شیفت ارائه می دهد. پس [...]