فرآیندهای بیمارستان

بیمار به بخش مراجعه می کند (بیماران جراحی به بخش جراحی، بیماران تحت نظر به بخش جراحی، بیماران تحت نظر به بخش های داخلی، اطفال، CCU و بیماران زنان زایمان به بخش زایمان) و دستور بستری خود را به مسئولیت شیفت ارائه می دهد. پس [...]

ترخیص

ثبت دستور ترخیص توسط پزشک در پرونده  ثبت گزارش پرستاری  توسط پرستار در پرونده  ارسال پرونده از بخش به واحد داروخانه  ارسال پرونده از داروخانه به آزمایشگاه  ارسال پرونده از واحد آزمایشگاه به واحد ترخیص  اعلام نام بیمار از طریق بلندگوی بیمارستان  اجرای این مراحل، بسته به میزان شلوغ بودن [...]