تیم حاکمیتی بیمارستان

تیم حاکمیتی بیمارستان ۱۳۹۲ – ۱۳۹۴

تیم حاکمیتی بیمارستان، بیمارستان و زایشگاه خصوصی برزویه گنبد در قالب ” شرکت گروه پزشکی برزویه – سهامی خاص ” دارای شخصیت حقوقی ثبت شده بوده و عالی ترین تیم مدیریتی آن با عنوان ” هیئت مدیره ” شرکت وفق مفاد اساسنامه شرکت به [...]