تیم اجرایی بیمارستان

تیم اجرایی بیمارستان

در کنار مدیرعامل بیمارستان تیمی از مدیران میانی بیمارستان حضور دارند که مجموعاً ” تیم مدیریت اجرایی بیمارستان ” را با رهبری مدیرعامل تشکیل می‌دهند . در حال حاضر اعضاء تیم مدیریت اجرایی بیمارستان برزویه از افراد ذیل تشکیل شده است : ۱- رئیس یا مدیرعامل [...]