برچسب - بنياد سه گانه ايمنی بيمار

بنياد سه گانه ايمنی بيمار

بنیاد سه گانه ایمنی بیمار

بنیاد سه گانه ایمنی بیمار علیرغم این مسئله که بیمار با هدف « بهبودی ودرمان بیماری» خود به مرکز مراقبت بالینی مراجعه می کند وتیم های مراقبتی نیز درطول ارائه خدمات بالینی به بیمار هدفی غیر از این ندارند ،اما درمواردی نتیجه ی عکس حاصل [...]