نویسنده - borzoyeh

مدیریت بحران

تعریف بحران: به حادثه ای که بطور طبیعی و یا بوسیله بشر بطور ناگهانی و یا بصورت فزاینده به وجود آید و سختی و مشقتی را به جامعه انسانی تحمیل نماید و جهت برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اساسی و فوق العاده باشد بحران [...]

تیم اجرایی بیمارستان

در کنار مدیرعامل بیمارستان تیمی از مدیران میانی بیمارستان حضور دارند که مجموعاً ” تیم مدیریت اجرایی بیمارستان ” را با رهبری مدیرعامل تشکیل می‌دهند . در حال حاضر اعضاء تیم مدیریت اجرایی بیمارستان برزویه از افراد ذیل تشکیل شده است : ۱- رئیس یا مدیرعامل [...]

تیم حاکمیتی بیمارستان ۱۳۹۲ – ۱۳۹۴

تیم حاکمیتی بیمارستان، بیمارستان و زایشگاه خصوصی برزویه گنبد در قالب ” شرکت گروه پزشکی برزویه – سهامی خاص ” دارای شخصیت حقوقی ثبت شده بوده و عالی ترین تیم مدیریتی آن با عنوان ” هیئت مدیره ” شرکت وفق مفاد اساسنامه شرکت به [...]