واحد اورژانس

فهیمه صابری - کارشناس پرستاری

مسئول واحد

واحد اورژانس:
تلفن:
موقعیت:
تعداد تخت:
شرح:

پزشکان شیفت صبح - روزهای غیر تعطیل

عبدالحمید کرامت

پزشک عمومی

پزشکان مهمان