واحد اداری – پشتیبانی

واحد اداری – پشتیبانی:
تلفن:
موقعیت:
شرح:

پرسنل

سحر سرای لو - کارشناس پرستاری

کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار

منصور آنه محمدزاده

مسئول واحد کارگزینی

مژگان گلابی

کارشناس اعتبار بخشی

بهمن ایمری - کارشناس مدارک پزشکی

مسئول واحد مدیریت اطلاعات سلامت

ناصر یلمه گنبد

مسئول واحد بهداشت محیط

سولماز ایگدری - کارشناس حسابداری

مسئول واحد امور مالی بیمارستان

آیینه گزل تکه - کارشناس بهداشت حرفه ای