شرایط تهدید کننده ایمنی بیمار

شرایط تهدید کننده ایمنی بیمار

شرایط تهدید کننده ایمنی بیمار
امروزه یکی از دغذغه های بزرگ مدیران در مراکز تامین کننده خدمات سلامت ، مخاطراتی است که در زمان اجرای برنامه های درمانی بیماران را تهدید نموده و ممکن است عوارض غیرقابل جبرانی را ایجاد نمایند . در این راستا شناسایی این مخاطرات در هر مرحله از فراینددرمان یک گام اساسی جهت کنترل و کاهش این عوارض می باشد . در ادامه مخاطراتی که در مراحل مختلف درمان می تواند ایمنی بیمار را در این مرکز تهدید نماید با توجه به لیست مخاطرات مرگبار یا تکرار شونده مشخص شده است . لذا آگاهی کلیه اعضا کادردرمان از این لیست و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه می تواند به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای کاهش بروز خطا به حساب اید.

خطرات احتمالی مطرح شده برای بیمار راهکارهای پیشگیرانه بستری بیمار و تامین خدمات مراقبتی ، درمانی )تجویز دارو …..


ارائه خدمات برای بیمار اشتباه

⁂ شناسایی فعال بیمار قبل از هر اقدام درمانی – تشخیصی و مراقبتی
⁂ فرهنگ سازی استفاده از نام بیمار به جای شماره تخت و اتاق
⁂ جداسازی بیماران با نام اشتباه در یک بخش و اطلاع رسانی وجود بیمار با نام مشابه در کاردکس
⁂ تطابق مشخصات بیمار با موارد درج شده در پرونده پزشکی بیمار قبل از ویزیت و یا انجام مشاوره

بروز خطاهای دارویی ) تجویزداروی اشتباه ، دوز اشتباه دارویی و…(

⁂ اجرایی شدن صحیح کیس متد
⁂ اجرای دستورالعمل دارو دهی صحیح بر اساس ۸Right
⁂ اجرای صحیح فرآیند دابل چک در داروهای پرخطر
⁂ شناسایی لیست داروهای مشابه با شکل ، تلفظ و نوشتار مشابه در هر بخش
⁂ جداسازی و لیبل گذاری داروهای پرخطر از داروخانه و حساس سازی پرستاران / ماما ها به لیبل مربوطه
⁂ معرفی و تعیین مراقبتها ، عوارض داروهای جدید توسط داروخانه به بخش های مرتبط

عدم توجه به تغییرات علائم حیاتی بعد از پروسیجر های تهاجمی  LP ، بیوپسی ، اسکوپی ها و…..(

⁂ شناسایی پروسیجر های پرخطر بخش و آموزش مراقبتهای بعد از این پروسیجر ها به نیروهای جدیدبخش
⁂ اطلاع رسانی به پرسنل در خصوص نحوه دسترسی به لیست پروسیجر ها و مراقبت قبل و بعد از هر یک از این تستها

خطا در شناسایی و انتقال لوله های اکسیژن یا گازهای دیگربه بیمار

⁂ رعایت کدبندی رنگی در خصوص سیلندرها و کپسول های موجود در هر بخش
⁂ اطلاع رسانی کدبندی های رنگی به نیروهای جدید در هر بخش
 
سوختگی ناشی ازهرمنبعی درحین مراقبت ) کوتر، وارمر، کیف ابگرم و…(

⁂ اطمینان از صحت عملکرد تجهیزات گرمایشی قبل از استفاده
⁂ آموزش نیروهای جدید الورود در خصوص استفاده از تجهیزات گرمایشی ) اندیکاسیون ها ،فاصله با منبع گرمایشی در موارد استفاده از وارمر ، مراقبتهای مربوط به استفاده از کیف ابگرم در بیمارانی که دچار کاهش حس محیطی مثل بیماران دیابتی و….(
⁂ آموزش کلیه پرسنل در خصوص شناسایی به موقع علائم سوختگی و اقدامات لازم جهت کنترل یاکاهش عوارض مربوطه

عفونت بیمارستانی در بیمار

⁂ الزام رعایت بهداشت دست توسط کلیه پرسنل بالینی در بخش ها با نظارت سرپرستار
⁂ رعایت دستورالعمل استفاده از وسایل حفاظت فردی به صورت صحیح
⁂ استفاده از وسایل یکبار مصرف در تزریقات
⁂ کنترل استریلیزاسیون تجهیزات در انجام تکنیکهای تهاجمی
⁂ نظارت بر اجرای گندزدایی صحیح وسایل و سطوح توسط کادر غیر تخصصی
⁂ تفکیک و دفع استاندارد پسماندهای عفونی و غیر عفونی
⁂ رعایت اصول مراقبت از زخم و انجام پانسمان استاندارد در کلیه بیماران

عدم مراقبت صحیح از اتصالات

⁂ در معرض دید بودن اتصالات مهم و حیاتی بیمار در حد امکان جهت کنترل مداوم
⁂ تحویل کامل اتصالات در زمان تغییر تیم درمانی و ثبت جزئیات در گزارش پرستاری
⁂ کنترل عملکرد اتصالات در هر نوبت تغییر تیم درمانی و یا تجویز دارو یا انجام اقدام خاص
⁂ مشخص نمودن تاریخ تعبیه کتترها و اتصالات
⁂ وجود پانسمان و پوشش استاندارد برای کتترهای تعبیه شده با ذکر تاریخ انجام پانسمان یا پوشش

مادران باردار و نوزادان

مرگ یا ناتوانی جدی مادرباردار
⁂ بستری مادر باردار در هر یک از بخش های درمانی غیر از بخش های زنان و مامایی به سوپروایزرمربوطه اطلاع رسانی شود.
⁂ کنترل وضعیت بالینی مادران باردار بستری در سایر بخش ها توسط گروه زنان حداقل به صورت روزانه
⁂ اطمینان از اطلاع کادر درمانی بخش های زنان و مامایی از لیست مادارن پرخطر
⁂ اطمینان از توانمندی ماماها و پرستاران شاغل در بخش های زنان و مامایی با مراقبتهای مورد نیاز برای ماردان پرخطر
⁂ اطلاع رسانی فوری به سوپروایزر در مواردی که مادر باردار به صورت پیش بینی نشده است دچاروضعیت حاد می گردد.
⁂ فراخوان تیم مشاوره تخصصی جهت مادران باردار که در وضعیت ناپایدار قرار می گیرند توسط متخصص مربوطه /سوپروایزر کشیک

عدم کنترل دقیق علائم بالینی مادران پره اکلامپسی

⁂ شناسایی مادران پرخطر و استفاده از تیم با تجربه و کارامد در ارائه خدمات مورد ) ارائه خدمات وانجام مراقبت توسط نیروهای با سابقه کاری بالاتر(
⁂ شناسایی و اطلاع رسانی به موقع علائم غیر طبیعی
⁂ اختصاص فضای جداگانه جهت مادران پرخطر و پره اکلامپسی
⁂ وجود ترالی اورژانس در اتاق بستری مادران اکلامپسی و پره اکلامپسی
⁂ آموزش نیروها جهت شناسایی علائم خطر

عدم مدیریت مناسب مادر باخونریزی بیش از حد طبیعی

⁂ پیگیری جهت ویزیت بیمار در کوتاه ترین زمان توسط متخصص
⁂ کنترل مداوم علائم حیاتی و بررسی علائم زودرس خونریزی در بیماران
⁂ اموزش علائم زودرس خونریزی به کلیه پرسنل بویژه نیروهای جدید
⁂ کنترل وضعیت بالینی بیمار به صورت مداوم تا زمان ثبات وضعیت بالینی

عدم شناخت یرقان نوزادی

⁂ پیگیری جهت ویزیت نوزادان پرخطر
⁂ آموزش علائم یرقان نوزادی به مادر و والدین

سقوط نوزاد

⁂ رعایت نکات ایمنی در هنگام نقل و انتقال نوزاد و استفاده از کات
⁂ محافظت از نوزاد در زمان تعویض ملحفه ، پوشک و یا لباس
⁂ محافظت نوزاد بیمار در بخش نوزادان
⁂ حساس سازی نیروهای کمک بهیار و خدماتی در خصوص احتمال سقوط نوزاد
ضربه یا تروما به نوزاد در حین زایمان
⁂ حضور یک نیروی با تجربه و ماهر در هر زایمان
⁂ پیش بینی اصول پیشگیرانه در هر زایمان در خصوص خطرات احتمالی برای نوزاد
⁂ شناسایی زایمان های سخت و پرخطر و الزام حضور متخصص یا دستیار تخصصی نوزادان در زمان زایمان

جابجایی شدن نوزاد

⁂ اجرای خط مشی شناسایی صحیح نوزاد
⁂ تهیه و الصاق دستبند شناسایی نوزاد در بدو بستری یا در لحظه تولد در اتاق زایمان و اتاق عمل
⁂ حساس سازی کارکنان در خصوص لزوم وجود دستبند شناسایی نوزاد
⁂ کنترل دستبند شناسایی نوزاد حداقل در هر شیفت و در هر نوبت تحویل و تحول

بیماران با رفتارهای پرخطر اجتماعی

اسیب به خود یا دیگران یا اقدام به خودکشی
⁂ اطلاع رسانی سریع موضوع به پزشک معالج بعد از شناسایی علائم احتمالی اقدام به خودکشی بیمار
⁂ ایمن نمودن محیط اتاق بستری بیمار مستعد خودکشی
⁂ دور نمودن اجسام تیز ، برنده ، شیشه ای و….. از دسترس بیمار
⁂ فراخوان نیروهای حفاظت فیزیکی و اطلاع رسانی به سوپروایزر کشیک در موارد بحران

عدم قبول درمان و داروهای تجویز شده

⁂ ارائه توضیحات لازم در خصوص فرآیند درمان به بیمار / خانواده توسط پزشک معالج
⁂ برقراری ارتباط درمانی مناسب با بیمار
⁂ کنترل مصرف دارو بعد از تحویل دارو به بیمار

دستور ترانسفوزیون خون و فراورده های خونی

ارسال نمونه خون اشتباه جهت درخواست خون و فراورده خونی
⁂ دبل چک شدن درخواست خون توسط دو پرستار
⁂ ارسال نمونه های جداگانه برای درخواست و کراس مچ فراورده خونی

عدم نگهداری صحیح فرآورده های خونی دریافت شده
⁂ توانمند سازی علمی – عملی کلیه پرسنل جدید توسط بانک خون و ارزیابی اطلاعات ارائه شده به پرسنل توسط سرپرستار بخش
⁂ اطلاع رسانی علائم و نشانه های فرآورده های خونی غیر سالم

تزریق خون یافراورده های خونی ناهمگون وناسازگار
⁂ دبل چک پرستاری تمامی مراحل آماده سازی و ترانسفوزیون خون و فراورده تحویل گرفته شده
⁂ آگاهی و اجرای دستورالعمل ترانس خون و فرآورده های خونی توسط کارکنان بالینی تخصصی
⁂ کنترل علائم حیاتی و وضعیت بالینی بیماران در ۵۱ دقیقه اول شروع ترانسفوزیون خون
⁂ اطلاع رسانی علائم واکنش های خونی و توانمند سازی کارکنان در انجام اقدامات مربوطه

انجام تست های تشخیصی خارج از بخش

سقوط از تخت حین جابجایی
⁂ اجرای دستورالعمل نقل و انتقال ایمن
⁂ کنترل ایمنی نرده کنار تخت و برانکارد
⁂ شناسایی بیماران اسیب پذیر و حضور کمک بهیار و پرستار در زمان جابجایی بیمار

انجام تست بر روی بیمار اشتباه
⁂ انجام تستهای تشخیصی بعد از رویت پرونده بیمار تا حد امکان
⁂ کنترل مشخصات بیمار با برگه درخواست ارسالی
⁂ درخواست از بیمار جهت بیان مشخصات فردی و نوع تست تشخیصی در خواست شده ) در صورت هوشیاربودن بیمار(

انجام تست اشتباه برای بیمار
⁂ کنترل مشخصات بیمار با برگه درخواست ارسالی
⁂ کنترل درخواست ارسالی با دستور پزشک و تست ثبت شده در سیستم HIS
⁂ در خواست از بیمار جهت بیان مشخصات فردی و نوع تست تشخیصی درخواست شده

عدم کنترل وضعیت بالینی بیمارحین انجام تست
⁂ همراه بودن تجهیزات مورد نیاز جهت کنترل وضعیت بالینی و علائم حیاتی بیمار در حین تستهای تشخیصی بویژه تستهای تهاجمی
⁂ کنترل مداوم وضعیت بالینی بیمار و ثبت وضعیت بالینی در گزارش
عدم شناسایی علائم خطر در وضعیت بالینی بیمار
⁂ شناسایی پروسیجر های پرخطر بخش و عوارض احتمالی
⁂ اطلاع رسانی عوارض احتمالی پروسیجر ها به کلیه نیروها بویژه کارکنان جدیدالورود

عدم مراقبت از اتصالات در حین انتقال و انجام تست
⁂ در معرض دید بودن اتصالات در حد امکان جهت کنترل اتصالات در حین انجام تست
⁂ توضیح علائم و نشانه هایی که لازم است بیمار بلافاصله اطلاع رسانی کند ) حس خیس شده و….(

افراد سالخورده

زخم بستر
⁂ ارزیابی اولیه بیماران در این خصوص و اطلاع رسانی به سایر اعضا کادر درمانی – مراقبتی بیمار از طریق ثبت در گزارش پرستاری
⁂ استفاده از تشک مواج در بیماران مستعد زخم بستر
⁂ اجرای پروتکل تغییر پوزیشن
⁂ آموزش موارد خودمراقبتی به بیمار ) در صورت هوشیار بودن ( و کمک بهیار مربوطه ) در بیماران غیر هوشیار(
⁂ آموزش به نیروهای کمک بهیار در خصوص شناسایی علائم اولیه و راهکارهای پیشگیرانه زخم بستر

سقوط از تخت ، در حین راه رفتن و..
⁂ ارزیابی اولیه بیماران در این خصوص و اطلاع رسانی به سایر اعضا کادر درمانی – مراقبتی بیمار از طریق ثبت در گزارش پرستاری
⁂ کنترل بالابودن نرده های کنار تخت به صورت مداوم
⁂ وجود هند ریل در راهروهای بخش ، سرویس های بهداشتی و…
⁂ آموزش به بیمارانی که داروهای کاهنده فشارخون دریافت می کنند.
⁂ آموزش خود مراقبتی به بیمارانی که دچار محدودیت حرکتی بوده و مستعد سقوط هستند.

انجام عمل جراحی

جراحی بر روی بیمار اشتباه
⁂ کنترل مستندات و پرونده همراه بیمار جهت اطمینان از تطابق مشخصات بیمار با پرونده منتقل شده
⁂ کنترل نام و مشخصات بیمار در ابتدای ورود به اتاق عمل با سوال از بیمار هوشیار
⁂ توجه به شناسایی صحیح بیمار قبل ازانتقال به اتاق عمل
⁂ مطابقت نوع عمل طبق بیان خود بیمار با موارد ثبت شده در پرونده

انجام جراحی بر روی قسمت اشتباهی ازبدن
⁂ تحویل بیمار توسط پرستار آگاه به وضعیت بالینی بیمار به پرستار اتاق عمل بویژه در خصوص بیماران غیرهوشیار
⁂ کنترل فرم آمادگی عمل و نوع عمل ثبت شده در پرونده بیمار
⁂ مطابقت نوع عمل طبق بیان خود بیمار با موارد ثبت شده در پرونده در سه نوبت ) بدو ورد به اتاق عمل ، قبل از بیهوشی و درنهایت قبل از شروع جراحی(
⁂ انجام مارکر گذاری توسط پزشک معالج بیمار قبل از انتقال بیمار به اتاق عمل

جا گذاشتن اشیاء خارجی دربدن بعدازجراحی
⁂ شمارش و ثبت وسایل مورد استفاده در عمل قبل و بعد از عمل جراحی
⁂ ثبت آمار مربوط به شمارش گاز ها و وسایل در برد اختصاصی هر اتاق
⁂ رعایت دستورالعمل تحویل بیمار در مواردی که عمل در زمان تحویل شیفت ادامه دارد
⁂ مشخص بودن پرستار سرکولیت هر اتاق
⁂ ارتباط مناسب کاردر جراحی با سرکولیت جهت ثبت دقیق آمار
⁂ رعایت دستورالعمل جراحی ایمن و اطمینان از صحت شمارش وسایل و گاز ها قبل از سوچور و بستن موضع عمل

سوختگی ناشی کوتر
⁂ کنترل عملکرد تجهیزات قبل از استفاده
⁂ رعایت مسائل ایمنی در حین استفاده از کوتر ) پوست بیمار ،رطوبت و…(

بروز عوارض بیهوشی
⁂ حضور مداوم و فعال تکنسین بیهوشی در تمامی مدت عمل جراحی با بیهوشی
⁂ کنترل و مانیتورینگ وضعیت بالینی و تنفسی بیمار در حین انجام عمل بر اساس نوع عمل و بی هوشی طبق استاندارد
⁂ کنترل وضعیت بالینی و علائم حیاتی بیمار در استفاده از بی حسی بر اساس نوع و سطح بی حسی استفاده شده
⁂ تحویل بیمارانی که بی حسی یا بیهوشی دریافت نموده اند با ثبت جزئیات هوشیاری و علائم حیاتی در پرونده

خونریزی ویا هماتوم شدید
⁂ تهیه پروتکل علمی و مورد تائید اساتید مرتبط در خصوص محدوده های زمانی کنترل موضع عمل در مواردی که احتمال خونریزی یا هماتوم بیشتر است ) در بیماران با اختلالات انعقادی و….(
⁂ کنترل دقیق محل پروسیجر یا زخم پس از جراحی درهر شیفت توسط پرستار مربوطه__

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *