رسالت

بیمارستان برزویه گنبد یک بیمارستان خصوصی و جنرال است که در راستای سیاست های دانشگاه علوم پزشکی گلستان و شبکه بهداشت و درمان گنبدکاووس ماموریت دارد از طریق فراهم کردن تجهیزات مدرن و پیشرفته و با بکارگیری شیوه های مدیریتی کارآمد و با حفظ کرامت انسانی مراجعین و کارکنان در جهت ارتقا و بهبود شاخص های درمانی، افزایش ضریب ایمنی بیمار، ارایه خدمات درمانی مناسب برای مردم منطقه در حوزه های زنان و زایمان، اطفال، داخلی، جراحی و قلب کوشش نماید.