خدمات بیمارستان

گروه زنان و زایمان

سزارین کورتاژ زایمان طبیعی
کوراژ سیستوسل – رکتوسل هیسترکتومی
لاپاراسکوپی تشخیصی APR کیست بارتولن
کیست تخمدان لاپاراتومی میوم رحم
زایمان به روش LDR

گروه جراحی عمومی

آپاندکتومی لاپاراسکوپی کله سیستکتومی
فیستول آنال کیست پایلونیدال (فتق) هرنی نافی
(فتق) هرنی اینگوینال توده زیر بغل توده پستان
آبسه رکتال توده گردن کلستومی گذاری
آمپوتاسیون پای دیابتی هموروئید ماستکتومی
انسداد روده لیپولیز گرافت پوستی
لاپاراتومی شالدون گذاری فیستول گذاری
BCC کیست پایلونیدال نافی ابدومینو پلاستی

گروه ENT

ریداکشن بینی آدنوتانسیلکتومی آدنوئید
سپتوپلاستی رینوپلاستی سپتورینوپلاستی

گروه اورولوژی

BPH (پروستات) سنگ حالب سنگ مثانه
ختنه هیدروسل واریکوسل

گروه چشم

کاتاراکت ناخنک چشم شالازبون
مجرای اشکی

سایر

تزریق گاز اوزون برای انواع دیسک ها لیپوماتیک تنها مرکز طرف قرارداد بانک خون رویان