بخش زایمان

ندا عامری

سوپروایزر مامایی

مریم حسینی - کارشناسی ارشد مامایی

مسئول بخش

بخش زایمان:
تلفن:
موقعیت:
تعداد تخت: ۱۰ تخت بستری
شرح:

پزشکان سهامدار

آتسا مجاهدیه

جراح و متخصص زنان، زایمان و نازائی

بی بی فاطمه جهانی

جراح و متخصص زنان، زایمان و نازائی

عبدالقدیر پورقاز

جراح و متخصص زنان، زایمان و نازائی

رمضان بیانی

جراح و متخصص زنان، زایمان و نازائی

پروین علیزاده

جراح و متخصص زنان، زایمان و نازائی

پزشکان مهمان

منصوره موسوی

جراح و متخصص زنان، زایمان و نازائی

صفورا قدمی

جراح و متخصص زنان، زایمان و نازائی

ویلا اصغری

جراح و متخصص زنان، زایمان و نازائی

فیروزه فروزنده

جراح و متخصص زنان، زایمان و نازائی( دارای بورد تخصصی ناسیونال)

فاطمه طالبی

جراح و متخصص زنان، زایمان و نازائی

حمیده گوک چلی

جراح و متخصص زنان، زایمان و نازائی

طاهره ترشیزی

جراح و متخصص زنان، زایمان و نازائی

مرجان بهرامی

جراح و متخصص زنان، زایمان و نازائی

پریسا انصافی

جراح و متخصص زنان، زایمان و نازائی

آی سل گوگلانی

جراح و متخصص زنان، زایمان و نازائی

سیما فرهی آشتیانی

جراح و متخصص زنان، زایمان و نازائی

پریسا مرتضوی مقدم

جراح و متخصص زنان، زایمان و نازائی( دارای بورد تخصصی ناسیونال)