آزمایشگاه

دکتر حسین پاشایی - دکترای علوم آزمایشگاهی

مسئول فنی

راحله علیزاده - کاردان علوم آزمایشگاهی

مسئول بخش

آزمایشگاه و بانک خون:
تلفن:
موقعیت:
شرح:

پزشکان سهامدار

دکتر اردشیر مقدسی

متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی